CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és un òrgan Col.legiat de participació de la comunitat escolar en la gestió del centre, amb l’objectiu d’impulsar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. És un espai d’informació i reflexió sobre la vida a l’Escola Bressol.

Aquest consell està format pels diferents sectors que integren la comunitat educativa:

– 2 membres del personal educatiu

– 1 membre del personal no docent

– 1 representant municipal

– 2 representants dels pares i mares.

– La direcció del centre

Si voleu contactar directament amb els representants dels pares i mares ho podeu fer pel següent correu electrònic.

families.gegantdelpi@gmail.com

El Consell Escolar es reuneix un o dos cops per trimestre i està format per diferents representants.