TRETS D’IDENTITAT

 Per tal d’afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, cooperem amb les famílies (pares, mares o tutors) intercanviant regularment informació sobre l’evolució del procés educatiu del seu fill o filla. L’organització i la programació general del centre es realitza basant-se en:

  • El respecte a les necessitats afectives i de relació familiar dels infants.
  • En la protecció dels seus drets.
  • En el foment dels valors de la coeducació.
  • En la conciliació de la vida familiar i l’activitat laboral dels pares, mares o tutors.

Utilitzem el català com a  llengua vehicular i d’aprenentatge, així com de totes les activitats i serveis que ofereix el centre. Som un espai democràtic i de convivència, on han de poder conviure les diferents actituds, ideologies i pensaments de mestres, famílies i alumnes. Eduquem per la igualtat i la no discriminació, ja sigui per raons de sexe, religió, raça, origen o opinió. Els infants amb necessitats educatives específiques reben l’atenció adequada d’acord a les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes necessitats són detectades i valorades pels serveis educatius. Realitzem la programació d’activitats educatives per promoure la igualtat d’oportunitats per a nens i nenes i posem atenció per evitar els comportaments i les actituds discriminatòries per raó de sexe mitjançant l’utilització de formes no discriminatòries en l’ensenyament i l’ús del llenguatge.

This slideshow requires JavaScript.